Blog

De energietransitie als oplossing tegen klimaatverandering

13/7/2022
Rosan Koops
Leestijd: 5 minuten

Het klimaat verandert en onze aarde warmt op. De energietransitie wordt gezien als één van de oplossingen om de schadelijke gevolgen van klimaatverandering te beperken en een verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. In dit artikel lees je hoe de energietransitie wordt ingezet als oplossing tegen klimaatverandering.

Energietransitie en het Klimaatakkoord

Want dat er een oplossing nodig is tegen klimaatverandering, blijkt uit de verwachting van wetenschappers over de negatieve impact van klimaatverandering. Als we de gevolgen van klimaatverandering beheersbaar willen houden, kan de temperatuur op aarde niet verder stijgen dan 1,5 graden Celsius.

Om deze doelstelling te halen, zijn er CO2-reductie doelen opgenomen in het nationale Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord is een onderdeel van het Nederlandse klimaatbeleid en kan worden gezien als een overeenkomst met organisaties en bedrijven om de energietransitie waar te maken.

Daarom zijn in het Klimaatakkoord afspraken over de energietransitie gemaakt met de sectoren gebouwde omgeving, mobiliteit, elektriciteit, industrie en landbouw en wordt er gewerkt aan oplossingen om de overstap van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen te realiseren.

Wil je meer weten over wat de energietransitie is, en waarom we daaraan werken? Lees dan dit artikel.

Klimaatverandering oplossing

De energietransitie binnen de gebouwde omgeving

Binnen de gebouwde omgeving houdt de energietransitie in dat in 2050 alle ruim acht miljoen woningen en één miljoen gebouwen van het aardgas af zijn, zodat de gebouwde omgeving geen CO2 meer uitstoot. De eerste anderhalf miljoen huizen moeten in 2030 al verduurzaamd zijn.

De verduurzaming van de gebouwde omgeving houdt niet alleen in dat woningen en gebouwen gebruikmaken van duurzaam opgewekte elektriciteit en worden verwarmd met duurzame warmte. Ook energiebesparing speelt een grote rol.

Want alles wat kan worden bespaard, hoeft niet te worden opgewekt. De Trias Energetica houdt rekening met deze principes. Het is dan ook de meest toegepaste strategie voor energiezuinig bouwen en het verduurzamen van woningen en gebouwen. 

Wat is de Trias Energetica?

De Trias Energetica bestaat uit drie stappen:

  • Stap 1. De Trias Energetica gaat uit van het beperken van de energievraag als eerste én meest duurzame stap, want het verkleinen van de vraag kost immers geen energie. Denk hierbij aan no-regret maatregelen, zoals isoleren en het dichten van naden en kieren.
  • Stap 2. Is het niet meer mogelijk om passieve maatregelen te nemen die energie besparen, maar is er wel behoefte aan energie? Dan moet er zoveel mogelijk duurzame energie worden gebruikt
  • Stap 3. Kan de lagere energievraag niet volledig gedekt worden met hernieuwbare energiebronnen, dan moeten fossiele bronnen van energie zo efficiënt en schoon mogelijk gebruikt worden. Dit is de minst duurzame stap.

Door de gebouwde omgeving op deze manier te verduurzamen, wordt hernieuwbare energie tegen zo laag mogelijke kosten ingezet en worden fossiele brandstoffen weinig of zelfs niet gebruikt.

Mobiliteit

Ook de mobiliteit is een sector waarin oplossingen moeten worden gevonden tegen klimaatverandering. Het doel is daarom dat het Nederlandse verkeer geen schadelijke uitlaatgassen en CO2 meer uitstoot in 2050. Om dit te bereiken, moet al het transport op de weg, het water en in de lucht gebruikmaken van duurzame energie. Dat betekent dat er onder andere wordt ingezet op elektrisch vervoer en het gebruik van duurzame waterstof, emissieloos transport en het stimuleren van fietsen en deelmobiliteit.

Onderstaande infographic van het Klimaatakkoord laat duidelijk zien wat de energietransitie voor de mobiliteitssector betekent.

190301 MOBILITEIT infographic praatplaat DEF 02 150dpi RGB

Elektriciteit

In 2050 is ons energiesysteem geheel vrij van CO2 doordat we geen fossiele brandstoffen, zoals aardgas, kolen en aardolie, meer gebruiken. Elektriciteit wordt dan juist opgewekt met behulp van zonne- en windenergie. Door in te zetten op zonnepanelen op daken, zonneparken én windparken op land en op zee, wil Nederland al in 2030 70% van alle elektriciteit op een duurzame manier opwekken.

Energietransitie in de industrie

Door de energietransitie is de industrie circulair en CO2-arm in 2050. Een circulaire industrie betekent dat het afval van de ene fabriek als grondstof voor een andere fabriek dient. Verder worden fabrieken draaiende gehouden op basis van duurzaam opgewekte elektriciteit uit zon en wind of energie uit aardwarmte (geothermie), duurzame waterstof en biogas uit biomassa. Daarnaast is de industrie niet alleen een gebruiker van energie, maar levert deze sector ook energie door woningen, gebouwen en de tuinbouw te voorzien van restwarmte. Het resultaat is een industrie die bijna geen CO2 meer uitstoot in 2050.

Landbouw en landgebruik

Tot slot is de landbouw een sector waarin oplossingen tegen klimaatverandering moeten worden gevonden. Het doel is daarom dat de landbouw en het landgebruik klimaatneutraal zijn in 2050. Klimaatneutraal houdt in dat er net zoveel broeikasgassen worden uitgestoten als vastgelegd door de natuur. Want de landbouw zal hoe dan ook broeikasgassen blijven uitstoten.

Dat komt bijvoorbeeld doordat koeien methaan uitstoten. En als de grondwaterstand laag is, komt er CO2 vrij uit veengebieden. Maar de landbouw is ook geschikt voor de opslag van CO2, aangezien bomen, grasland en de bodem CO2 vastleggen. Daarom moet er in deze sector plaats komen voor meer bomen, bos en natuur, terwijl de uitstoot van broeikasgassen omlaag moet.

Minder CO2-uitstoot als oplossing tegen klimaatverandering

In het kort komen de oplossingen tegen klimaatverandering allemaal neer op dezelfde maatregel, namelijk het minimaliseren van de CO2-uitstoot. Om dit te realiseren, zetten we aan de ene kant in op energiebesparing en aan de andere kant op de grootschalige opwek van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen in plaats van uit aardgas en kolen. Ook benutten we duurzame warmtebronnen en worden de sectoren gebouwde omgeving, mobiliteit en industrie geëlektrificeerd. Tot slot zorgt de transitie naar een kringlooplandbouw ervoor dat de uitstoot van broeikasgassen wordt gereduceerd én dat er meer CO2 wordt opgeslagen.

Investeer in het team van de toekomst

Al deze oplossingen tegen klimaatverandering hebben als doel dat wij in 2050 in een klimaatneutraal, fossielvrij en circulair Nederland leven. Hoewel dat nog ver weg lijkt, hebben we geen tijd te verliezen. Rob Jetten, minister van Klimaat en Energie, verduidelijkte de afspraken uit het Klimaatakkoord door te benadrukken dat we op een fundamenteel andere manier moeten produceren, consumeren, reizen, wonen en energie opwekken. Dit is dan ook hét moment om stappen te zetten. Met de energieprofessionals van Ehance haal je waardevolle kennis in huis. En investeer je in jouw team van de toekomst.

Deel dit artikel: